Zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bozisport  s.r.o.

IČ 25564889 se sídlem Štursova 2, 616 00 Brno (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bozisport s.r.o., Štursova 2, 616 00 Brno

email: bozisport@bozisport.cz

telefon: 00420 605 40 37 37

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické

osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační

údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,

psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce

získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.

 a) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm.

b) GDPR ve spojení s§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné

pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22

GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 11 let od

ukončení smluvního vztahu). Nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 11 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v     čl. I. těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte,

že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení

osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů

v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohy dat.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Zaškrtnutím: Souhlasím se zasíláním novinek a akcí firmy Tenislife.cz. Tato služba je zdarma formou mailů nebo sms zpráv a je kdykoliv odvolatelná.

Zaškrtnutím : Souhlasím se zasláním dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, který pomáhá zlepšovat vaše služby. Službu lze kdykoliv odvolat.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového zaškrkátka u objednávky..

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů

zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek

Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. i od jiných externích reklamníchsystémů.  Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. nebo na Google.cz“

 

Služba Ověřeno zákazníky na Heureka.cz:

 „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

Více informací lze také získat na oficiální stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů

https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=27999&n=internetove-obchody&p1=1493